RAE » Transparencia » JurídicaReglament per a la junta de govern
ARTICLE 1 - Constitució i composició de la Junta de Govern
1.-La Junta de Govern, instituïda pels Estatuts i en la forma que les mateixes expressen, es constituirà dins dels 10 dies següents al de la seua elecció.

2.-A més a més del seu president la Junta comptarà amb sis vocals titulars i dos suplents. Els Vocals de la Junta de Govern a què corresponga, segons les Ordenances, cessar en els seus càrrecs, ho verificaran el mateix dia i a la vegada que prenguen possessió qui els reemplacen dits càrrecs.
Autor
Reial Sèquia Escalona
Reglament del jurat de regs
ARTICLE 1 - Constitució
El Jurat instituït en estos Estatuts i elegit de conformitat amb el seu article 16, prendrà possessió com a màxim en els deu dies següents a aquell en què l'haja fet la Junta de Govern. La convocatòria per a la seua presa de possessió es farà pel president del Jurat elegit a l'efecte per la Junta de Govern, el qual donarà possessió el mateix dia als nous vocals, acabant la seua comesa aquells a qui els corresponga cessar en l'acompliment dels seus càrrecs.
Autor
Reial Sèquia Escalona
Reglament de la junta general
ARTICLE 1 - Classes de Juntes
La Junta General podrà ser Ordinària o Extraordinària i la seua convocatòria es farà, previ acord de la Junta de Govern que redactarà l'Ordre del Dia, pel president i per escrit, expressant el lloc, hora i ordre del dia. Dita convocatòria es publicarà necessàriament en el Butlletí Oficial de la província amb quinze dies d'antelació, com a mínim , a la data de la seua celebració i, a més a més, s'exposarà, com a mínim, al tauler d'anuncis del domicili de la Comunitat , a l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, i als llocs de costum.
Autor
Reial Sèquia Escalona
Estatuts de la comunitat de regants reial Sèquia d’Escalona
Els propietaris regants i altres usuaris que aprofiten les aigües de la Reial Sèquia Escalona en el terme municipal de Castelló de la Ribera amb la finalitat principal de regatge de les seues terres, es constituïxen en Comunitat de Regants a l'empar d'allò que s'ha disposat en l'art. 73 de la Llei 29/85, d'aigües.
Autor
Reial Sèquia Escalona
Usamos las siguientes cookies para lograr la seguridad en la navegación y con las estadísticas mejorar el contenido web.

▶ Seguridad Web: PHPSESSID

▶ Estadísticas Google Analytics: _ga, _gid, _gat

Si quieres seguir navegando tienes que aceptar nuestra política de cookies.

He leído y ACEPTO la política de cookies, por tanto quiero seguir navegando.

He leído y NO ACEPTO la política de cookies, por tanto quiero abandonar esta página.